Gebruiksvoorwaarden

Op deze pagina beschrijven we de gebruiksvoorwaarden voor de website Dakwerkenofferte.be. Gebruikers die om welke reden dan ook misbruik maken van de diensten van Dakwerkenofferte.be, krijgen geen toegang meer tot onze diensten. Wie gebruik maakt van onze diensten of producten, verklaart hiermee automatisch akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden die we hier beschrijven. Wie op onze pagina’s komt, accepteert automatisch deze overeenkomst. Als je niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, gelieve de website dan zo snel mogelijk te verlaten.

Beschrijving van Dakwerkenofferte.be

Dakwerkenofferte.be is een website die je in staat stelt om als bezoeker volledig gratis een offerte aan te vragen bij meerdere leveranciers. Na controle wordt de offerteaanvraag doorgestuurd naar onze aangesloten bedrijven in de categorie van uw aanvraag. Het staat de aangesloten bedrijven volledig vrij of zij u een offerte doorsturen. De offerte wordt opgesteld aan de hand van de door u verstrekte gegevens via het invulformulier. U staat zelf in voor de juistheid van deze gegevens.

Persoonsgegevens

Je gaat ermee akkoord dat Dakwerkenofferte.be de door jouw ingestuurde gegevens kan doorgeven aan de aangesloten partners om je interesse kenbaar te maken. Dakwerkenofferte.be deelt in geen geval jouw gegevens met personen of bedrijven die niet rechtstreeks met ons samenwerken. We gebruiken jouw gegevens niet voor doeleinden van derden. Aansprakelijkheid Offertevrager besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks de geleverde inspanningen kan Dakwerkenofferte.be niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien de info niet correct is zal Dakwerkenofferte.be de nodige inspanningen doen om dit zo snel mogelijk aan te passen. Dakwerkenofferte.be wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website. De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. U kan hiervoor gebruik maken van het contactformulier. Dakwerkenofferte.be spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te
voorkomen. Dakwerkenofferte.be kan echter niet garanderen dat zijn website volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. Dakwerkenofferte.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van derden. Dakwerkenofferte.be beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud van deze websites, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Dakwerkenofferte.be aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud. Dakwerkenofferte.be kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de offertes, diensten, communicatie, werken, interpretaties, inbreuken, gebreken of wat dan ook dat een van onze aangesloten partners aanlevert. Dakwerkenofferte.be is slechts een bemiddelaar. Onze opdracht bestaat uitsluitend om gebruikers in contact te brengen met onze partners door middel van een offerteaanvraag. Vanwege dat beperkte karakter gaat de gebruiker ermee akkoord dat Dakwerkenofferte.be in geen geval aansprakelijk kan gesteld worden voor enigerlei dat kan voortvloeien tussen iemand die een offerteaanvraag doet enerzijds en een aangesloten leverancier anderzijds.

Gebruik van de gegevens van de offerte aanvrager door de aangesloten bedrijven

De aangesloten leveranciers zijn eraan gehouden om de gegevens met de grootste zorg te behandelen en te verwerken. Dakwerkenofferte.be geeft aan de aangesloten bedrijven geen enkele toestemming om de persoonlijke gegevens van de Dakwerkenofferte.be door te geven aan derden. Indien de leveranciers dit toch zouden doen dan draagt Dakwerkenofferte.be hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Intellectueel eigendomsrecht

Dakwerkenofferte.be is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de website en de aangeboden dienst. Als bezoeker of gebruiker van de website verbind je je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Website bestaat (of zelfs een deel ervan) te kopiëren, te bewerken, te reproduceren, te verspreiden, te vermenigvuldigen, te publiceren, in licentie te geven, uit te baten, over te dragen, door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Onderhavige voorwaarden evenals elk gebruik van de website en/of diensten van Dakwerkenofferte.be wordt beheerst door het Belgisch Recht. Alle geschillen die verband houden met, of voortvloeien uit, de website en/of diensten van Dakwerkenofferte.be, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van Gent.