Privacybeleid

In het privacybeleid kan u lezen hoe White Tiger Media/Dakwerkenofferte.be vertrouwelijk omspringt met jouw gegevens. Je vindt alle informatie in onderstaand privacybeleid, waar verteld wordt welke stappen White Tiger Media/Dakwerkenofferte.be onderneemt om jouw privacy te beschermen. Door gebruik te maken van deze website, aanvaard je dat White Tiger Media/Dakwerkenofferte.be jouw gegevens verzamelt en gebruikt zoals hieronder beschreven. Gelieve dit privacybeleid te lezen in samenhang met de Algemene voorwaarden van White Tiger Media met betrekking tot www.offertevrager.be

Dit privacybeleid is van toepassing op (i) https://www.Dakwerkenofferte.be hierna “Website” en (ii) alle (commerciële) relaties tussen White Tiger Media en zij die deze website bezoeken of gebruik maken van White Tiger Media’s offertediensten, maar ook prospecten en aanhttps://www.offertevrager.begesloten bedrijven.

Uitsluitingen

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Dit privacybeleid is enkel van toepassing op onze eigen website. In geen geval is White Tiger Media/Dakwerkenofferte.be verantwoordelijk voor het privacybeleid van enige derde partij. We raden aan om de desbetreffende websites rechtstreeks te raadplegen i.v.m. hun privacybeleid.

Dit privacybeleid is enkel van toepassing op persoonlijke informatie en niet op publieke informatie. Indien je een review (al dan niet geduid met fotomateriaal) post, is dit publieke informatie die mag (i) openbaar gemaakt worden, (ii) gedeeld worden en (iii) gekopieerd worden. Hetzelfde geldt voor de opdrachtomschrijving van een offerteaanvraag (incl. woningkenmerken).

Welke gegevens verzamelt Dakwerkenofferte.be?

Door de website te bezoeken of door te klikken op een e-mail van Dakwerkenofferte.be, wordt er automatisch anonieme informatie opgeslagen via cookies of vergelijkbare technologieën die Dakwerkenofferte.be in staat stellen om dit te doen. Ofertevrager.be houdt bijvoorbeeld bij welke pagina’s je bezoekt (doorklik- en navigatiegegevens), welke webbrowser je gebruikt, welke website je bezocht waarmee je toegang kreeg tot de website. Het is niet mogelijk jou te identificeren op grond van deze gegevens, aangezien deze geanonimiseerd zijn. Het laat Dakwerkenofferte.be enkel toe om de trafiek op de Website in kaart te brengen om verbeteringen aan te brengen aan onze diensten, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden of advertenties te tonen.

Wens je als websitebezoeker gebruik te maken van onze offertediensten (hierna “aanvrager”) of met ons contact op te nemen, wordt er via een contactformulier expliciet naar een aantal persoonlijke gegevens gevraagd. Geef je als de betrokkene jouw toestemming, worden die gegevens, samen met je IP-adres, gebruikt voor klantenbeheer (administratie en opvolging van offerteaanvragen) en voor gepersonaliseerde marketing en reclame, zoals een nieuwsbrief. Het gaat om volgende expliciete gegevens:

Enkel voor het plaatsen van een offerteaanvraag of het indienen van een contactformulier is al deze informatie verplicht. Deel je de gevraagde informatie niet mee, dan kan Dakwerkenofferte.be jouw aanvraag niet behandelen en worden jouw gegevens bijgevolg niet opgeslagen.

• Identificatiegegevens, waaronder:

o je naam, voornaam en/of firmanaam

o je volledige adres of bedrijfsadres

o je telefoonnummer

o je e-mailadres

• Leefgewoonten relevant voor je offerteaanvraag: informatie over het verbruik van goederen, diensten en gedrag van de aanvrager, alsook zijn/haar bezittingen (grond, eigendommen of andere)

• Woningkenmerken relevant voor je offerteaanvraag, eventueel aangevuld met afbeeldingen, plannen, schetsen

Alle gegevens die Dakwerkenofferte.be verkrijgt via derden of uit enquêtes, klanttevredenheids- of marktonderzoek, commerciële acties, sociale media, inschrijving van de nieuwsbrief en respons per e-mail worden conform bewaard.

Van bedrijven waarmee een samenwerkingsverband kan opgestart worden, houdt Dakwerkenofferte.be eveneens gegevens bij. Deze informatie wordt eerst en vooral bekomen door informatie die de betrokkene zelf expliciet via een contactformulier meedeelt, waaronder de bedrijfsnaam en/of die van de contactpersoon, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer, GSM-nummer (optioneel), de website (optioneel) en de sectoren waarin zij actief zijn. Om nieuwe prospecten te kunnen contacteren, verzamelt Dakwerkenofferte.be ook gegevens via publiek toegankelijke kanalen zoals, Google, Facebook, Gouden Gids, KBO, LinkedIn, gedrukte reclame, …

Ook de gegevens van derden die persoonsgegevens kunnen aanleveren in het kader van het verkrijgen van een offerteaanvraag (hierna “affiliates”) worden bewaard: bedrijfsnaam en/of die van de contactpersoon, het btw-nummer, het adres, het e-mailadres, versleuteld wachtwoord, het telefoonnummer en de website waarvan de affiliate eigenaar is. Het opslaan hiervan heeft twee doelen: enerzijds het opstellen van nieuwe samenwerkingsverbanden (prospectie) en anderzijds de leveranciersadministratie (beheer van ingestuurde offerteaanvragen en de betaling van de leveranciers).

Wat doet Dakwerkenofferte.be met jouw gegevens?

Voor aanvragers: Jouw gegevens worden geregistreerd in de databestanden van Dakwerkenofferte.be na uitdrukkelijke goedkeuring van het Privacybeleid. Dakwerkenofferte.be verzamelt, bewaart en gebruikt uitsluitend gegevens die nodig zijn om de aangevraagde diensten of producten te kunnen leveren. In dit geval, heeft dat als doel dat (i) de partners van Dakwerkenofferte.be contact met jou kunnen opnemen en/of over voldoende informatie beschikken om een offerte op maat uit te werken (ii) om jou op de hoogte te houden van de status van jouw aanvraag en (ii) om gepast te kunnen communiceren, bijvoorbeeld voor klantensupport. Hiervoor zal je e-mailadres en telefoonnummer door jou moeten worden gevalideerd. Dat wil zeggen dat je een bevestigingse-mail zal ontvangen. Daarnaast kan je e-mailadres gebruikt worden voor direct marketing, zoals het versturen van een periodieke nieuwsbrief.

Voor bedrijven en affiliates: Jouw gegevens worden geregistreerd in de databestanden van Dakwerkenofferte.be, zodat Dakwerkenofferte.be contact met jou kan opnemen om een eventueel samenwerkingsverband op te starten (prospectie) of voor direct marketing-doeleinden. Wordt er een contract tussen jouw bedrijf en Dakwerkenofferte.be opgesteld, zal deze informatie ook aangewend worden voor klanten- of leveranciersadministratie.

Wie heeft inzage in jouw gegevens?

Jouw gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt en niet verkocht of gedeeld aan derde partijen (i) die geen relatie hebben tot de dienstverlening aangeboden door Dakwerkenofferte.be (ii) zonder dat jij hiervoor jouw toestemming hebt gegeven. Jouw informatie is in eerste instantie bestemd voor intern gebruik bij Dakwerkenofferte.be en alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. In het geval van een offerteaanvraag, worden deze gegevens enkel doorgegeven aan een strikt gedefinieerde groep van derden, namelijk de bedrijven aangesloten bij Dakwerkenofferte.be. Dit om ervoor te zorgen dat je in contact treedt met vakmannen die de aangevraagde diensten of producten kunnen aanbieden. Zij staan met Dakwerkenofferte.be onder contractuele verplichting om deze gegevens uitsluitend te gebruiken om een offerte op te stellen en daarover contact met je op te nemen. Zij verplichten zich ertoe jouw gegevens voor geen andere doeleinden in te zetten, dan waarvoor jij uitdrukkelijk jouw toestemming hebt gegeven tijdens het aanvragen van een offerte.

Nadat je de offerteaanvraag met je gegevens hebt ingediend, wordt jouw offerteaanvraag doorgestuurd naar maximum 6 aangesloten bedrijven in jouw regio. Indien er niet genoeg aangesloten bedrijven zijn uit jouw regio dan kan het gebeuren dat er uw aanvraag ook doorgestuurd wordt naar bedrijven van buiten uw regio.

Het is evenwel mogelijk dat Dakwerkenofferte.be jouw persoonsgegevens aan derden meedeelt, onder volgende strikte voorwaarden:

1. wanneer Dakwerkenofferte.be hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;

2. wanneer Dakwerkenofferte.be of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval jouw persoonsgegevens – dewelke Dakwerkenofferte.be heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn

3. wanneer Dakwerkenofferte.be voor bepaalde taken of onderzoeken zelf de middelen niet heeft, zoals het versturen van een nieuwsbrief aan meerdere geadresseerden. Indien Dakwerkenofferte.be beroep doet op een externe verwerker, zal er op toegezien worden dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. Dakwerkenofferte.be legt dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid.

Jij hebt steeds het recht om…

• je gegevens in te kijken, aan te passen of te wissen, alsook je te verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens of deze verwerking te beperken

Dit recht op inzage, verbetering, verwijdering en beperking is kosteloos en kan je uitoefenen door het weigeren van cookies of door je verzoek per e-mail naar privacy@offertevrager.be te sturen. Dakwerkenofferte.be zal er dan alles aan doen om je verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen.

Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan ook op elk moment door op de uitschrijflink in de nieuwbrief te klikken.

• volledig geïnformeerd te zijn over de verwerking van jouw gegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Klacht indienen?

Dakwerkenofferte.be benadrukt dat zij op elk moment tracht te handelen overeenkomstig (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de algemene verordening gegevensbescherming. Denk je dat wij jouw gegevens niet conform de wet verwerken? Dan kan je klacht indienen bij de Belgische Privacycommissie.

Dakwerkenofferte.be verbindt zich ertoe om eender welke haalbare, fysieke, dan wel technologische of organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen om (i) ongeoorloofde toegang tot jouw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van jouw persoonsgegevens te voorkomen.

Niettegenstaande de genomen voorzorgsmaatregelen (zoals het encrypteren van bepaalde gegevens) en controles die hierop gebeuren, is het overdragen van gegevens via het internet/e-mail of het elektronisch opslagen van deze gegevens nooit 100% veilig. Dakwerkenofferte.be kan in dit verband daarom geen sluitende garantie op de veiligheid van jouw gegevens bieden.

Update Privacybeleid

Dit privacybeleid werd voor het laatst gewijzigd op 22/06/2023. Dakwerkenofferte.be is gerechtigd om op eender welk moment het privacybeleid te updaten, met vermelding van de laatste wijziging. Het is daarom aangeraden om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen, om zo op de hoogte te zijn van mogelijke wijzigingen.

Contacteer Dakwerkenofferte.be

Indien je vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid of over de manier waarop Dakwerkenofferte.be jouw gegevens verwerkt, kan je Dakwerkenofferte.be steeds bereiken

• via het contactformulier op www.offertevrager.be

• per e-mail: privacy@offertevrager.be

Dakwerkenofferte.be is een onderdeel van White Tiger Media. Ondernemingsnummer: 0711.563.393.